Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych w Rzeszowie

Odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych jest procesem skomplikowanym i co do zasady dwuetapowym, składającym się z postępowania likwidacyjnego i sądowego, do którego dochodzi w razie niezadowalającego efektu pierwszego z etapów. Przykład dochodzenia odszkodowania wraz z opisem każdego etapu, został oparty w niniejszym artykule na informacjach zawartych na stronie internetowej jednej z Kancelarii prawnych w Rzeszowie. Z uwagi na skomplikowanie wskazanego postępowania, jak również szereg wymogów formalnych, warto skorzystać z profesjonalnej obsługi prawnej, którą na terenie Rzeszowa m.in. oferuje LEGAL.F KANCELARIA.

Postępowanie likwidacyjne.

Pierwszym etapem dochodzenia odszkodowań komunikacyjnych w Rzeszowie i nie tylko, jest postępowanie likwidacyjne, inicjowane zgłoszeniem szkody do właściwego podmiotu. Na tym etapie niezwykle istotnym jest prawidłowe ustalenie adresata zgłoszenia.

Zgłoszenie szkody.

Szkodę należy zgłosić, co do zasady, do zakładu ubezpieczeń, z którym umowę posiada sprawca wypadku komunikacyjnego. Jednakże należy pamiętać, iż w przypadku szkody spowodowanej za granicą, zgłoszenie szkody należy skierować do reprezentanta do spraw roszczeń, o którym mowa w art. 78 i nast. ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Z kolejnym wyjątkiem mamy do czynienia, gdy sprawca nie posiada ważnej umowy ubezpieczenia, względnie niemożliwym jest ustalenie tożsamości sprawcy. W takim przypadku zgłoszenie kierujemy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń, wykonującego działalność w przedmiocie ubezpieczeń obowiązkowych. Jeszcze jednym wyjątkiem jest sytuacja, gdy co prawda do szkody doszło w Rzeszowie, jednak sprawcą jest osoba kierująca pojazdem zarejestrowanym za granicą. Taka sytuacja powoduje konieczność skierowania zgłoszenia do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Obowiązki ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciel ma obowiązek ustalić swoją odpowiedzialność i wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody. W wyjątkowych przypadkach termin ten może być przedłużony do 90 dni od dnia zgłoszenia. Warto pamiętać, iż w przypadku przekroczenia przez ubezpieczyciela wskazanych terminów, ma on obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

Niekorzystna decyzja ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciel ma obowiązek wydania decyzji w której może uznać swoją odpowiedzialność w całości, w części, bądź odmówić wypłaty odszkodowania. W każdym wypadku uprawniony ma prawo dochodzenia roszczeń przed sądem.

Postępowanie sądowe.

Postępowanie sądowe w niniejszej sprawie jest postępowaniem cywilnym o zapłatę. Pozew winien obejmować sumę dochodzonego odszkodowania niewypłaconą przez ubezpieczyciela oraz odsetki ustawowe za opóźnienie, a także inne możliwe do uzyskania należności. Na tym etapie należy pamiętać, że skierowanie powództwa do sądu, związane jest z uiszczeniem opłat sądowych i poniesieniem innych kosztów postępowania.

Podsumowanie.

Podsumowując, warto dodać, że pomoc profesjonalisty zalecana jest na każdym etapie postępowania. Nawet w przypadku wydania decyzji uznającej odpowiedzialność, warto udać się do specjalisty, w tym przypadku, do polecanej wcześniej LEGAL.F KANCELARIA Paulina Fiejdasz Radca Prawny, z siedzibą w Rzeszowie posiadającej doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań w Rzeszowie, celem weryfikacji decyzji. Jest to o tyle istotne, że ZAWSZE zakłady ubezpieczeń zaniżają wartość odszkodowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here